nuChapter, Warszawa, tel. ZadzwońINFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW BADANIA

 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NuChapter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mrągowskiej 28U (04-998 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000840533, posiadająca numer NIP 9522206053 oraz kapitał zakładowy 5 000,00 zł (dalej „Administrator”).

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? (cel przetwarzania)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. organizacji i przeprowadzenia badania poziomu i stylu życia (dalej „Badanie”), w tym w szczególności:
  1. kontaktu z Panią/Panem w celu przygotowania Pani/Pana do przeprowadzenia Badania, z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego Firstbeat Bodyguard 1 (dalej „Urządzenia Pomiarowego”),
  2. dostarczenia Pani/Panu Urządzenia Pomiarowego,
  3. przeprowadzenia Badania,
  4. analizy wyników Badania oraz przedstawienia Pani/Panu Raportu z Badania oraz zaleceń,
 2. umożliwienia sporządzenia Raportu porównawczego (follow-up report), w przypadku powtórzenia Badania przez Panią/Pana, w terminie 36 miesięcy od dnia zakończenia pierwszego Badania,
 3. przesyłania Pani/Panu materiałów edukacyjnych (nie mających charakteru marketingowego), mających podnosić Pani/Pana świadomość w zakresie zdrowego stylu życia, dobrych nawyków a także wspierać Panią/Pana w procesie Badania, w tym wdrażania zaleceń trenera,
 4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, jeżeli okaże się to konieczne, np. w związku z brakiem zwrotu Urządzenia Pomiarowego lub jego uszkodzeniem,
 5. prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych polegających na przesyłaniu na podany przez Panią/Pana adres e-mail, drogą elektroniczną z wykorzystaniem urządzeń końcowych (typu komputer, tablet, smartfon), informacji handlowych, w tym m.in. informacji o prowadzonych przez Administratora działaniach (promujących te działania), informacji o organizacji przez Administratora wydarzeń, szkoleń, informacji o ofertach, promocjach lub produktach oferowanych przez Administratora (w tym także w postaci newslettera),

Dlaczego możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe? (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych)

Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym, a także podane w arkuszu służącym do zapisu codziennych czynności w trakcie trwania Badania (dalej „Elektroniczny Dziennik Badania”), będą przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach wskazanych w pkt. 1,2 oraz 5 powyżej (w zakresie zwykłych danych osobowych tj. np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, itp.),
 1. art. 9 ust. 2 a) RODO, w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach wskazanych w pkt. 1,2 powyżej (w zakresie danych szczególnych kategorii, tj. np. informacji o zażywanych lekach, przechodzonych chorobach),
 1. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na: (i) wsparciu uczestników Badania w budowaniu dobrych nawyków oraz wdrażaniu zaleceń trenera, poprzez podniesienie ich świadomości w zakresie zdrowego stylu życia (w celu wskazanym w pkt. 3 powyżej), (ii) dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w związku z prowadzoną działalnością, w przypadku zajścia takiej konieczności (w celu wskazanym w pkt. 4 powyżej). 

Kto będzie miał dostęp do Pani/Pana danych osobowych (odbiorcy danych)

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane spółce Firstbeat Technologies Oy z siedzibą w Finlandii (Yliopistonkatu 28 A, FI-40100 Jyväskylä) (jako dostawcy oprogramowania umożlwiającego przeprowadzenie Badania); dostawcy pakietu Gsuite - spółce Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (Gordon House, Barrow Street Dublin 4) oraz hostingu tj. dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807, Aleje Jerozolimskie 98); spółce świadczącej nam usługi IT, tj. spółce Mobility Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-209, Aleja Niepodległości 245 lok 17), Trenerowi nuChapter dokonującemu Badania, kurierom, operatorom pocztowym oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe (okres przechowywania danych)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora co do zasady przez okres 36 miesięcy od dnia zakończenia Badania lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu). 

Czy musi Pani/Pan podać Administratorowi swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem przeprowadzenia Badania i omówienia jego wyników. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie tego Badania przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia przez Panią/Pana zgody na prowadzenie takich działań nie spowoduje po Pani/Pana stronie negatywnych skutków (nie będą prowadzone wobec Pani/Pana działania marketingowe).

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (oraz uzyskania kopii danych),
 2. prawo sprostowania danych osobowych,
 3. prawo ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo przenoszenia danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Pana/Pani szczególnej sytuacji,
 7. prawo sprzeciwu wobec przesyłania materiałów edukacyjnych,
 8. prawo do cofnięcia zgody: W przypadku, gdy udzieliła Pani/udzielił Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem urządzeń końcowych ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę (w zakresie w jakim została udzielona), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 1. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Panu/Pani skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wniosek w zakresie realizacji ww. praw wskazanych w punktach 1-8, w tym informację o cofnięciu zgody lub zgłoszeniu sprzeciwu należy zgłosić na adres e-mail: rodo@nuchapter.pl

Jak można się skontaktować z Administratorem?

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod adresem wskazanym powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: rodo@nuchapter.pl