INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW BADANIA

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NuChapter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mrągowskiej 28U (04-998 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000840533, posiadająca numer NIP 9522206053 oraz kapitał zakładowy 5 000,00 zł (dalej „Administrator”).

Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz służbowego adresu e-mail jest Pani/Pana pracodawca/podmiot, z którym wiąże Panią/Pana umowa cywilnoprawna.

W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? (cel przetwarzania)

Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym on-line, a także podane w arkuszu służącym do zapisu codziennych czynności w trakcie trwania badania (dalej „Elektroniczny Dziennik Badania”), przetwarzane będą w celu:

 1. Organizacji i przeprowadzenia badania poziomu i stylu życia (dalej „Badanie”), w tym (w zależności od ustalonego zakresu usług) w szczególności:
  1. kontaktu z Panią/Panem w celu przygotowania Pani/Pana do przeprowadzenia Badania, z wykorzystaniem urządzenia pomiarowego Firstbeat Bodyguard 2 (dalej „Urządzenia Pomiarowego”),
  2. dostarczenia Pani/Panu Urządzenia Pomiarowego,
  3. przeprowadzenia Badania,
  4. analizy wyników Badania oraz przedstawienia Pani/Panu Raportu z Badania oraz zaleceń,
 2. umożliwienia sporządzenia Raportu porównawczego (follow-up report), w przypadku powtórzenia Badania przez Panią/Pana, w terminie 36 miesięcy od dnia zakończenia pierwszego Badania,
 3. przesyłania Pani/Panu materiałów edukacyjnych (nie mających charakteru marketingowego), mających podnosić Pani/Pana świadomość w zakresie zdrowego stylu życia, dobrych nawyków a także wspierać Panią/Pana w procesie Badania, w tym wdrażania zaleceń trenera,
 4. prowadzenia wobec Pani/Pana działań marketingowych polegających na przesyłaniu na podany przez Panią/Pana adres e-mail, drogą elektroniczną z wykorzystaniem urządzeń końcowych (typu komputer, tablet, smartfon), informacji handlowych, w tym m.in. informacji o prowadzonych przez Administratora działaniach (promujących te działania), informacji o organizacji przez Administratora wydarzeń, szkoleń, informacji o ofertach, promocjach lub produktach oferowanych przez Administratora (w tym także w postaci newslettera).

Dlaczego możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe? (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach wskazanych w pkt. 1,2 oraz 4 powyżej (w zakresie zwykłych danych osobowych tj. np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, itp.),
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach wskazanych w pkt. 1,2 oraz 4 powyżej (w zakresie zwykłych danych osobowych tj. np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, itp.),
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach wskazanych w pkt. 1,2 oraz 4 powyżej (w zakresie zwykłych danych osobowych tj. np. imienia, nazwiska, adresu e-mail, itp.),

Kto będzie miał dostęp do Pani/Pana danych osobowych (odbiorcy danych)

Przewidywanymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: Firstbeat Technologies Oy z siedzibą w Finlandii (Yliopistonkatu 28 A, FI-40100 Jyväskylä) (dostawca oprogramowania umożlwiającego przeprowadzenie Badania); Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii (Gordon House, Barrow Street Dublin 4) (dostawca pakietu Gsuite); dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807, Aleje Jerozolimskie 98) (hostingodawca); Mobility Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-209, Aleja Niepodległości 245 lok 17) (wsparcie IT), Trener nuChapter prowadzący Badanie, kurierzy, operatorzy pocztowi oraz podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe (okres przechowywania danych)

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora co do zasady przez okres 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia Badania lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu.

Czy musi Pani/Pan podać Administratorowi swoje dane osobowe? (dobrowolność podania danych)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem przeprowadzenia Badania i omówienia jego wyników. Brak podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie tego Badania przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia przez Panią/Pana zgody na prowadzenie takich działań nie spowoduje po Pani/Pana stronie negatywnych skutków (nie będą prowadzone wobec Pani/Pana działania marketingowe).

Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych?

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (oraz uzyskania kopii danych),
 2. prawo sprostowania danych osobowych,
 3. prawo ograniczenia przetwarzania,
 4. prawo przenoszenia danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 6. prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Pana/Pani szczególnej sytuacji,
 7. prawo sprzeciwu wobec przesyłania materiałów edukacyjnych,
 8. prawo do cofnięcia zgody: W przypadku gdy udzieliła Pani/udzielił Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych lub na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem urządzeń końcowych ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć tę zgodę (w zakresie w jakim została udzielona), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Przysługuje Panu/Pani skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wniosek w zakresie realizacji ww. praw wskazanych w punktach 1-8, w tym informację o cofnięciu zgody lub zgłoszeniu sprzeciwu należy zgłosić na adres e-mail: rodo@nuchapter.pl

Jak można się skontaktować z Administratorem?

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie pod adresem wskazanym powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: rodo@nuchapter.pl